از بازی چه می‌دانیم؟ فلسفه بازی از دریچه‌ی علم عصب روان‌شناسی بالینی و هیجانی

عمدتاً بازی را براساس نیازهای کودکان و دغدغه‌های شخصی آن‌ها بررسی کرده‌اند. این در حالی است که براساس نظریه‌های عصب‌روان‌شناسی بالینی و...

ادامه مطلب